English (ஆங்கிலம்) සිංහල (சிங்களம்) தமிழ் மொழியில் படியுங்கள்

தமிழ், சிங்கள மற்றும் ஆங்கில வசன வரிகள் உள்ளன.

Diriya.lk இன் “டிரிய விழிப்புணர்வு” வீடியோ தொடரின் இந்த பகுதியில், SG Life International (Pvt.) Ltd. இன் இயக்குனர் திரு. சுரஞ்சித் கொடகம அவர்கள் ‘வணிக காப்புறுதியின் முக்கியத்துவம்’ பற்றி கலந்துரையாடவுள்ளார்.

English (ஆங்கிலம்) සිංහල (சிங்களம்) தமிழ் மொழியில் படியுங்கள்